نام :                   سعید

 نام خانوادگی :        عباسی

 سمت :                 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 تحصیلات :             لیسانس

 رشته تحصیلی :       مکانیک

 

 

 نام :                   حیدر

 نام خانوادگی :        مغنی

 سمت :                 رئیس هیئت مدیره

 تحصیلات :             دکترا

 رشته تحصیلی :       مدیریت بازرگانی

 

 نام :                  مهدی

 نام خانوادگی :       دوست بر حقی

 سمت :                نائب رئیس هیئت مدیره

 تحصیلات :           فوق لیسانس 

 رشته تحصیلی :     مدیریت فرهنگی