تکنوسیف

این محصول به دو صورت توده ای رول شده و یا بشکه ای و یا ماتریکسی یا توپک ، تخلخل بالا از آلیاژ توسعه یافته را ایجاد میکند. از بارزترین مزایای کاربرد این محصول پیشگیری از انفجار و گسترش آتش سوزی ، کاهش تبخیر تا 60 ٪ ، پیشگیری از پوسیدگی مخازن و افزایش طول عمر آنها ، اشغال حداکثر 1.5 ٪ از حجم مخازن ، قابلیت کاربرد در دماهای بالا ، دارای وزن اندک ، سهولت نصب ، از بین بردن بار الکتریکی ساکن ، عدم تاثیر بر عملکرد سیستم سوخت می باشد.

امتیازدهی